18. feb, 2018

Vårt budgetförslag 2018, samt ekonomisk plan för 2019-2020

Laholmspartiets förslag till budget 2018,samt ekonomisk plan för 2019-2020

 

Laholms folkmängd har ökat upp till 25 000 invånare, och i och för sig är det glädjande, men det för med sig stora kostnader, eftersom nästan mer än hälften av denna ökning består av nyanlända.

Och gruppen som är mellan 19-64 år har ökat marginellt, medan gruppen mellan 0-18 år har, samt gruppen mellan 65-80 år har ökat mest.

Det är alltså grupperna barn och äldre som ökat mest, medan de som är i arbetsför ålder har ökat mist.

 

Dessa två grupper är de mest kostnadskrävande för kommunen, och kostnaderna kommer att öka kraftigt under de kommande åren, och därför är det väl magstarkt att säga” att man är jädrigt nöjda med 2018 års budget”.

Sedan är det en stor osäkerhets faktor till, och det är hur alla de nyanlända som bor här skall kunna få ett arbete, när migrationsverket inte betalar för dem längre kommer de att hamna på försörjningsstöd, och det kommer att belasta kommunens ekonomi.

 

Nu verkar det som att alla partier utom vi i Laholmspartiet tror att staten skall komma och ösa pengar över kommunen, alla stadsbidrag, för med sig motprestationer av kommunen.

Och den kommunala självbestämmanderätten blir ofta naggad i kanten, det bästa sättet att öka på och förstärka sin ekonomi är att ta ut en skattehöjning, och använda den till satsningar på vård, omsorg utbildning m.m.

 

Det räcker inte att kommunledningen är nöjd med budgeten, den skall också ge invånarna en trygg social standard, och skapa förtroende bland kommunens invånare.

För att skapa förtroende krävs ett starkt politiskt ledarskap, och det har vi inte idag, utan den nuvarande kommunledningen har stängt in sig i stadshuset, och tror att man men hjälp av administrationen kan styra allt därifrån. 

Resultatet har blivit en massa dyrbara projekt som gått överstyr, där skattepengar har slösats bort i en strid ström.

 

Nu är det inte så, att Laholmspartiet är ett generell skattehöjare parti, utan vi vill säkra den sociala välfärden för kommunens invånare, när kommunens ekonomi går mot minus, blir det de grupper som är beroende av kommunens omsorg som alltid drabbas hårdast.

Och det vill vi undvika, vi anser därför att det är rätt att höja skatten, och ha reserver för att undvika nedskärningar på vård omsorg och skola.

 

Ett område som oroar är rekryteringen av ny personal inom äldrevården, av den nuvarande personalen börjar många närma sig pensionsåldern, och det blir allt svårare att få ungdomar att satsa på vårdyrket.

Därför måste vårdyrket göras mera attraktivt, för att kunna locka unga att satsa på det, och det gäller både löner, arbetstid och karriärmöjligheter inom yrket,

Därför kommer vi att driva frågan om sex timmars arbetsdag för anställda inom äldrevården, med bibehållen lön, samt göra det till en valfråga.  

Bostadsbyggandet

När det gäller bostadsbyggandet är det inte tillfredställande, visserligen byggs det en hel del i kommunen, men det är från en låg nivå.

Alla pratar om att skaffa fram bostäder till nyanlända, men det finns ungdomar som är födda och uppväxta i kommunen som också behöver en bostad, dem verkar man ha glömt.

Om vi skall ha en tillväxt som ger skatteintäkter till kommunen, måste det till en rejäl satsning på bostadsbyggandet, därför vill vi investera i ny tomtmark, den bästa platsen att satsa på är Kungsladugården.

 

Skolan

När det gäller skolan, underkänns alldeles för många elever, om inget görs så kommer med all sannolikhet antalet underkända elever att öka.

Det är ett svek mot barnen att inte alla får en bra och god utbildning, som de har rätt till att få.

Därför vill vi skjuta till ökade resurser till skolan, för att minska antalet underkända elever.

 

 

Socialnämnden

Socialnämndens verksamhet står inför stora framtida utmaningar, framförallt inom äldrevården, när kommuninvånarna bli allt äldre, kommer det att krävas mera vård och omsorg.

Det kommer att krävas en kraftig ekonomisk resursförstärkning, för att kunna klara av denna utmaning.

Vidare vill vi öka personaltätheten inom vård och omsorg, vi vill att personalen skall ha tid till att kunna göra ett bra arbete och känna sig uppskattade av sin arbetsgivare.

Det börjar bli allt svårare att rekrytera personal inom vårdyrket, därför vill vi göra det mera attraktivt, vi kommer att driva frågan om att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för de anställda inom vården i kommunen.

 

Kollektivtrafiken

Efter högtrafiktid, det vill säga mitt på dagen, efter det eleverna som skall till skolan eller de som åker buss till sitt arbete har åkt, så går bussarna i det närmaste tomma.

Driftskostnaderna för dessa spökbussar är ju där oavsett om det inte är någon som åker med dem.

Därför anser vi, att pensionärer och förtidspensionärer skall under lågtrafiktid, inom kommunens gränser få åka gratis med dessa bussar.

 

Vägnätet på landsbyggden

Vägnätet på landsbyggden förfaller i allt snabbare takt, vissa vägar är så dåliga att det i närmaste behövs terrängfordon för att kunna köra på dem.

Det lappas och lagas här och där, men det räcker inte till att få en god vägstandard som även de som bor på ladsbyggden har rätt till att kräva.

Om det inte blir en satsning som stoppar detta förfall, så kommer de framtida kostnaderna bli gigantiska.

Därför vill ha en rejäl upprustning av vägarna på landsbyggden till en godtagbar standard.

 

 

Därför föreslår Laholmspartiet följande:

 

  1.  Att skattesatsen höjs med 50 öre vilket ger cirka 24 mkr per år, och 74 mkr under planperioden fram till 2020.
  2. Ett extra öronmärkt anslag till BUN, för satsning på bättre skolresultat, anslår vi 5 mkr per år under planperioden
  3. Vi vill anslå 2 mkr per år under planperioden, till fria resor för pensionärer och förtidspensionärer med kollektivtrafiken under lågtrafiktid inom kommunens gränser.
  4. Att till socialnämndens driftsbudget anslå 7 mkr per år under planperioden, för att täcka kostnaderna för det utökade vårdbehovet, samt att utöka personaltätheten
  5. Att i investeringsbudgeten ta upp ett anslag på 10 mkr per år under planperioden för inköp av tomtmark, kostnaden för denna investering, blir med en internränta på 2% 200 tkr per år, och 600 tkr under planperioden
  6. Att i kommunstyrelsens investeringsbudget genomföra investering i det lokala vägnätet på landsbygden med 5 mkr per år
  7. Att genomföra ett sparbeting på 20% på kommunens totala administration, som skall genomföras med en extern utredare, kostnad 300 tkr.
  8. Resterande överskott som en skattehöjning ger, skall användas till att nå överskottsmålet på 2%

 

Laholm den 21 november 2017 

Bertil Johansson

Laholmspartiet.